Wettelijke bepalingen en gebruiksvoorwaarden van de site pizzahut.be

1- Wettelijke bepalingen

Overeenkomstig de bepalingen van de wet voor het vertrouwen in de numerieke economie van 21 juni 2004, informeren wij u dat :

 • de website pizzahut.be, hierna genoemd « de Site », en consulteerbaar op het adres «http://www.pizzahut.be», de eigendom is van het bedrijf Pizza Belgium nv.. Waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te Fotografielaan 41, B-2610 Wilrijk.
  Email : info@pizzabelgium.be. Dit emailadres is beschermd tegen spamming robots, u dient Javascript te activeren om het zien.
  Telefoon : +32 (0)3 281 33 03
 • BTW nummer : BE 428.600.141
 • Verantwoordelijke publicatie : Stef Meulemans, in hoedanigheid van Algemeen Directeur.
 • De host van de website is het bedrijf COMBELL GROUP NV, waarvan de zetel zich bevindt te Skaldenstraat 121, 9042 Gent, Belgique. Telefoon : +32 (0)9 218 79 79 (standaard Combell), +32 (0800)8 5678  (hotline Combell).

2- Gebruiksvoorwaarden van de site

De gebruiker verbindt zich ertoe kennis te nemen van de hierna gespecifieerde gebruiksvoorwaarden van de site en deze te respecteren.

Verantwoordelijkheden

De gebruiker van de site erkent over de bevoegdheid en de middelen te beschikken om de site te betreden en hem te gebruiken.

De gebruiker van de site erkent geverifieerd te hebben dat de configuratie van de computer die hij gebruikt geen enkel virus bevat en dat die zich in perfecte staat van werking bevindt.

Pizza Hut doet er alles aan om aan de gebruikers beschikbare en gecontroleerde informatie en/of werktuigen aan te bieden maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden :

 • betreffende de inhoud van de Site, voor fouten, voor verwijderingen en/of de aanwezigheid van virussen ;
 • betreffende het gebruik van de Site, die door eender wie gebruikt kan worden ;
 • voor eventuele beschikbaarheidsafwezigheden van de Site of van de functies aangeboden door de Site ;

Zo ook kan de exploitant van de Site niet verantwoordelijk gehouden worden voor zaken veroorzaakt door overmacht (pannes, problemen van technische aard met betrekking tot het materiaal, …) die, in bepaalde gevallen, kunnen leiden tot de onderbreking of de stopzetting van de functies aangeboden door de Site.

De navigatie op de website is geoptimaliseerd voor surfers die surfen op Microsoft Internet Explorer 6 en volgende versies, Mozilla Firefox 2.0 en volgende versies, Apple Safari 2.x en Google Chrome.

De informatie gegeven door de exploitant van de Site is puur ter informatie en zou de gebruiker niet kunnen vrijstellen van een aanvullende en verpersoonlijkte analyse.

Bijgevolg erkent de gebruiker deze informatie onder zijn eigen exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken. 

Persoonlijke gegevens

De gebruiker is geïnformeerd over het feit dat zijn persoonlijke gegevens die hij ingeeft via de formulieren op de site nodig zijn om aan zijn vraag te kunnen voldoen. Deze gegevens worden verzameld door Pizza Belgium nv., die verantwoordelijk is voor hun behandeling, voor doeleinden met betrekking tot de creatie van bestanden met klanten en prospects, het beheer van bestellingen en de relatie tussen klanten en prospectie, het beheer van commerciële, promotionele en rekruteringsoperaties.

Uw gegevens kunnen ook overgemaakt worden aan onafhankelijke franchisés voor het operationele (beheer van bestellingen), commerciële en promotionele beheer.

Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, zoals deze werd gewijzigd, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien deze niet langer juist zijn, onvolledig of verlopen, of als zij niet mogen worden verzameld, gebruikt, gecommuniceerd of bijgehouden.

Conform de wet van 6 januari 1978 aangaande informatica, computerbestanden en vrijheden, zoals deze werd gewijzigd, heeft de gebruiker van de Site het recht om zich, om geldige redenen, te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens, evenals een recht tot weigering van het gebruik van deze gegevens voor prospectuele doeleinden, commercieel van aard.

Het recht tot weigering van persoongegevens, er toegang toe te hebben en ze te corrigeren kan te allen tijde uitgeoefend worden, door zich te begeven naar de homepage van de Site, onder de sectie “Mijn Account”, of door een mail te sturen naar info@pizzabelgium.be. Dit emailadres is beschermd tegen spamming robots, u dient Javascript te activeren om het te kunnen zien.

Beheer van cookies

Een cookie is een computerbestand dat niet toelaat de gebruiker te identificeren, maar dat dient om informatie over het surfgedrag van de gebruiker op de site te registreren.

De gebruiker wordt ervan geïnformeerd dat er zich tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie kan installeren in zijn navigatiesoftware. 

De configuratie van de navigatiesoftware kan de gebruiker informeren van de aanwezigheid van cookies. Deze laatste kan de cookies weigeren op volgende manier:

Mozilla Firefox 4 :

Druk op de Alt toets. Klik vervolgens op het menu Extra en daarna op Recente geschiedenis wissen.

Het volstaat vervolgen eens « Te wissen tijdsperiode » te selecteren, Cookies aan te vinken en te klikken op Nu wissen.

Mozilla Firefox (vroegere versies) :

Kies het menu « Extra » en vervolgens « Opties ».

Klik op het icoon « Privacy ».

Open het menu « Cookies » en kies de opties die u nodig heeft.

Internet Explorer 9 :

Kies « Internet Opties » in het menu « Configuratiescherm »

Klik op het tabblad « Algemeen ».

Klik op de knop « Verwijderen » in de rubriek « Browsegeschiedenis ».

Vink « Cookies » aan en klik om te eindigen op « Verwijderen ».

Internet Explorer 8:

Kies « Internetopties » in het menu « Configuratiescherm ». Een dialoogvenster opent zich. Klik op het tabblad « Vertrouwelijkheid ». U kan vervolgens de aanvaarding of de weigering van cookies regelen door de cursor omhoog of omlaag te bewegen. Sluit vervolgens het venster door te bevestigen met OK.

U kan eveneens beslissen welke websites nooit en welke altijd toegestaan worden om cookies te gebruiken, wat hun vertrouwelijkheidspolitiek ook is. Klik op de knop Sites en voer het juiste adres in van de site die u wenst te beheren, klik vervolgens op Toestaan of Weigeren.

Internet Explorer 7:

Kies « Internetopties » in het menu « Configuratiescherm ». Een dialoogvenster opent zich. Klik op het tabblad « Vertrouwelijkheid ». U kan vervolgens de aanvaarding of de weigering van cookies regelen door de cursor omhoog of omlaag te bewegen. Sluit vervolgens het venster door te bevestigen met OK.

U kan eveneens beslissen welke websites nooit en welke altijd toegestaan worden om cookies te gebruiken, wat hun vertrouwelijkheidspolitiek ook is. Klik op de knop Sites en voer het juiste adres in van de site die u wenst te beheren, klik vervolgens op Toestaan of Weigeren.

 Internet Explorer 6.0:

Kies het menu « Configuratiescherm » (of "Tools"), vervolgens "Internetopties" (of "Internet Options").

Klik op de knop « Vertrouwelijkheid » (of "Confidentiality")

Selecteer met de cursor het gewenste niveau.

Internet Explorer 5:

Kies het menu « Configuratiescherm » (of "Tools"), vervolgens "Internetopties" (of "Internet Options").

Klik op de knop « Vertrouwelijkheid » (of "Confidentiality")

Personaliseer met de cursor het gewenste niveau.

Netscape 6.X et 7. X:

Kies het menu "Edit">"Preferences".

Dubbelklik op “Advanced”.

Cookies.

Opera 11:

Kies Instellingen en daarna Voorkeuren in het Menu of druk op de toetsen Ctrl + F12

Klik vervolgens op de knop Geavanceerd en daarna aan de linkerkant op Cookies

Vink « Nieuwe cookies verwijderen bij het afsluiten van Opera » aan en klik vervolgens op OK om te eindigen.

Opéra 6.0 en volgende:

Kies het menu « Instellingen » > « Voorkeuren ».

Privacy.

Google Chrome 8:

Als u de cookies wilt verwijderen klikt u op het menu Chrome, vervolgens op het menu Opties, dan op het tabblad Geavanceerde opties en tot slot op Browsegegevens verwijderen.  

Vink Cookies en andere gegevens verwijderen aan en klik tot slot op Browsegegevens verwijderen.

Voor Chrome 4:

Selecteer de sleutel en klik vervolgens op Opties.

Kies vervolgens het tabblad Persoonlijke gegevens.

Eindigen met « Browsegeschiedenis verwijderen ».

Safari 5:

Klik op Reset Safari in het menu Acties. Vink vervolgens “Alle cookies verwijderen” aan en bevestig door op de knop Reset te drukken.

De gebruiker beschikt over het geheel aan rechten erkend door de wet « Informatica en Vrijheden » van 6 januari 1978, zoals deze gewijzigd werd, aangaande persoonlijke gegevens, doorgegeven via cookies, onder de omstandigheden hieronder aangegeven.

De gebruikers van de Site worden geacht de bepalingen van de wet « Informatica en Vrijheden » van 6 januari 1978 , zoals deze gewijzigd werd te respecteren, waarop de inbreuk aanleiding geeft tot gerechtelijke straffen.

Ze moeten zich met name aangaande persoonlijke informatie, waartoe zij toegang zouden krijgen of kunnen krijgen, onthouden van elke verzameling, van elk algemeen afwijkend gebruik, van elke handeling die een aanslag zou kunnen zijn op de privacy of de reputatie van personen.

Rechten van intellectuele en industriële eigendom

De algemene structuur van de site, haar software, haar beelden, al dan niet geanimeerd, de knowhow van de exploitant van de Site en meer algemeen, alle elementen die deel uitmaken van de site zijn exclusieve eigendom van Pizza Belgium nv. en zijn bijgevolg beschermd door het recht op intellectuele en industriële eigendom.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de Site, door welke persoon of welk middel dan ook, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Pizza Belgium nv. draagt bij tot vervalsing en zal diengevolge bestraft worden door de artikels L. 335-2 en volgende van het Wetboek van intellectuele eigendom.

Hetzelfde geldt voor de databases van de Site : zij worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 inzake de bescherming van databanken omzet in het Wetboek van intellectuele eigendom.  

De merken van de exploitant van de Site en zijn partners, evenals de logo’s die voorkomen op de site zijn geregistreerde merken.

Elke reproductie, heruitgave of voorstelling, geheel of gedeeltelijk, van deze merken of logo’s, op basis van de elementen op de Site, door welk middel dan ook, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar is verboden, volgens de artikels L. 335-2 van het Wetboek van intellectuele eigendom.

Hypertextuele links

De hypertextuele links opgesteld naar andere sites, kunnen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van de exploitant van de Site vallen aangaande hun inhoud.

De exploitant van de Site verbiedt alle personen hypertextuele links op te stellen die leiden naar de onderhavige Site, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. In elk geval kan de creatie van dergelijke links nooit onder de verantwoordelijkheid van de exploitant van de Site vallen.

Toepasbaar recht

De onderhavige Site is onderworpen aan de Belgische wet.