PIZZA HUT KLANTENKAART

Registreer eenvoudig met je identiteitskaart aan de kassa en geniet zo van alle voordelen die het Pizza Hut Spaarprogramma te bieden heeft.

Spaar punten via uw Pizza Hut Klantenkaart

Spaar bij elk bezoek je punten en verkrijg bij:

  • 100 spaarpunten* = 1 GRATIS Pizza Buffet of Chef's Menu of een hoofdgerecht naar keuze voor 1 persoon of een medium meeneempizza.
  • 1 Euro = 1 punt
  • Alle info via onze newsletter over de nieuwste promoties en producten bij je favoriete Pizza Hut
  • Verrassingen en andere voordelen op maat.
Voorwaarden

Uw voordelen:

  • Geen aparte klantenkaart
  • Eenvoudige registratie
  • 100 punten: gratis Pizza Buffet of Chef's Menu of een hoofdgerecht naar keuze of een medium meeneempizza
  • Andere voordelen op maat

Voorwaarden

1.Toepassingsgebied en aanvaarding 

1.1Definities: 

(a) De Onderneming: 
Pizza Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Fotografielaan 41 en met ondernemingsnummer BE0428.600.141

(b) De deelnemende Vestiging (en): 
De Pizza Hut restaurants – België die voorzien zijn van het spaarprogramma en dit ook duidelijk communiceren in het restaurant. Onderaan deze pagina kan u ook een lijst terugvinden met alle deelnemende vestigingen (4).

(c) De Klant: de natuurlijke persoon die de Deelnemende Vestiging bezoekt, een aankoop voor consumptie in het restaurant of om mee te nemen verricht, ongeacht de daartoe aangewende middelen. 

(d) De Bestelling: een overeenkomst tussen Klant en Onderneming waarbij deze laatste zich engageert om de door de Klant gevraagde goederen te proberen verzamelen en ter beschikking te houden van de Klant. Deze overeenkomst impliceert voor de Klant wel al de verbintenis om – indien de Onderneming de betreffende goederen verzamelt – deze goederen af te nemen van de Onderneming. Voor de Onderneming vormt het verzamelen van alle betreffende goederen een middelenverbintenis. 

 (e) het Spaarprogramma : De Onderneming heeft een loyalty programma gecreëerd in samenwerking met Freedelity S.A.

(f) klantenkaart

(f) Het Lid : de Klant die deelneemt aan het Spaarprogramma in de Deelnemende Vestiging(en) van de Onderneming.


1.2. Voorwerp

De onderneming heeft een Spaarprogramma gecreëerd.  Deze algemene voorwaarden hebben als voorwerp de modaliteiten vast te leggen van de werking van het Programma.  Elke persoon die wil toetreden tot het Programma, wordt geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te hebben aanvaard zonder voorbehoud.
Het Programma heeft als voorwerp om de Klant toe te staan punten te cumuleren bij de aankopen in de deelnemende vestiging volgens de vooropgestelde parameters zoals hieronder omschreven.  Deze punten zal de Klant kunnen inruilen tegen voordelen zoals hieronder gedefinieerd.


1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volledige relatie tussen Klant en Onderneming, meer bepaald (doch niet beperkt tot): 

• Alle aankopen, fysiek in de winkels van de Onderneming. 

1.4 De volgende handelingen van de Klant gelden als onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden: 

• Een toetreding tot  het Spaarprogramma; 
• Iedere Bestelling bij de Onderneming. 

1.5 De Onderneming is vrij deze Algemene Voorwaarden op om het even welk moment te wijzigen en die zullen van toepassing worden vanaf de eerste mededeling ervan, via welk medium dan ook (bv. Website, affichage..). 

1.6. De algemene voorwaarden bij het Pizza Hut Spaarprogramma  is gratis verkrijgbaar is in alle deelnemende Vestiging(en). De Klant kan dit formulier ook downloaden via www.pizzahut.be/nl/klantenkaart.

 

2. Voorafgaandelijke bepalingen 


2.1 Geen afbreuk aan meer specifieke voorwaarden. 
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhouding tussen Klant en Onderneming, tenzij Klant en Onderneming bijzondere voorwaarden schriftelijk overeenkomen die hiervan afwijken. Deze algemene voorwaarden doen ook geen afbreuk aan de meer specifieke voorwaarden die de Onderneming zou hanteren, onder meer doch niet beperkt tot de bescherming van persoonsgegevens. 

2.2. voldoende voorraad. 
De Onderneming zal zich steeds inspannen om een voldoende voorraad van ieder product te voorzien, maar op haar rust in dat verband slechts een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.  Hetzelfde geldt voor de voorraad bij promoties of wanneer kortingsbonnen zijn uitgegeven.  

2.3 Kortingen. 
Behoudens vermelding van het tegendeel, kunnen kortingen nooit gecumuleerd worden en geldt als basisregel dat slechts één bon per product kan worden aangewend. Kortingsbonnen kunnen ook niet aangewend worden in combinatie met om het even welke promotie of om het even welke algemene of specifieke korting die aan een Klant wordt toegestaan. 
Bijkomend dienen kortingsbonnen en de vermeldingen daarop aangebracht steeds op redelijke wijze te worden geïnterpreteerd en kunnen zij bv. nooit aanleiding geven tot het verkrijgen van gratis producten, tenzij dat uitdrukkelijk op de betreffende bon is aangegeven. 

2.4. voorbehoud bij foto’s, kenmerken, informatie en prijzen.
De Onderneming spant zich naar best vermogen in opdat de informatie en prijzen vermeld in de winkels, op menukaarten, de websites enz.  vrij van fouten of vergissingen zouden zijn.  Desondanks kan de Onderneming niet uitsluiten dat er af en toe fouten in de communicatie sluipen.  In dergelijke gevallen kan de Onderneming niet gedwongen worden om een overeenkomst af te sluiten aan de voorwaarden die blijken uit de affichagefout.  De Onderneming heeft het recht om de gegeven informatie en prijzen of kenmerken van het aangeboden product of promotie op om het even welk moment aan te passen.  De foto’s en andere afbeeldingen die gebruikt worden om de artikelen voor te stellen hebben geen verbindende waarde. 


2.5. Beperking van aansprakelijkheid.
De Onderneming sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit.  
Leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij benadering en de overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot betaling van schadevergoeding.
De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige onrechtstreekse of gevolgschade of voor enige aansprakelijkheid die niet voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
De Onderneming verbindt zich ertoe om alle producten op een zo getrouw mogelijke manier in menukaarten, op de website enz. te beschrijven via een naam, beschrijving, prijs, foto en/of andere gegevens.  De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van een materiële vergissing, drukfout of enige andere onopzettelijke fout of onzorgvuldigheid met betrekking tot de inlichtingen die verspreid worden.


2.6. Bescherming persoonsgegevens.
De Onderneming leeft in de verhouding met haar Klanten de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na. 

De persoonsgegevens die U bereid bent aan ons mee te delen via het Getrouwheidsprogramma van Freedelity (hetzij via lezing van uw identiteitskaart, hetzij manueel) worden ook verwerkt door Freedelity (Freedelity SA, rue du Panier Vert 70 bus 2, 1400 Nijvel) die eveneens verwerkingsverantwoordelijke is doch enkel m.b.t. de gegevens afkomstig van uw identiteitskaart (samen met uw email adres en GSM nummer indien U er mee instemde om ons deze gegevens mede te delen) of deze die manueel werden gedeeld. Deze gegevens worden opgeslaan in het bestand van Freedelity met het oog op het creeren van een uniek identificatienummer dat het mogelijk maakt U bij een volgende aankoop te identificeren en dat U toelaat om uw persoonsgegveens (en ook toestand van geaccumuleerde getrouwheidspunten) op elk moment te raadplegen en het gebruik ervan, door elke deelnemende handelaar van Freedelity (waar U ook bent ingeschreven), te controleren, door U toegang te verlenen tot het Freedelity platvorm (voor zover U uw email adres heeft medegedeeld (aan onszelf of aan een andere deelnemende handelaar), in welk geval U een paswoord en gebruikersnaam wordt toegestuurd via een email gegenereerd door het Freedelity platvorm). U kan alle vereiste informatie m.b.t. de verwerking van Uw persoonsgegevens door Freedelity en uw rechten terzake vinden in de Privacy Policy van Freedelity op haar website (http://www.freedelity.be/privacy).


2.7. Betalingstermijn
Alle aankopen zijn contant betaalbaar de Deelnemende Vestiging van de Onderneming.


2.8. intellectuele eigendomsrechten
De naam en het logo van de Onderneming zijn beschermd door nationale en internationale wetten.  Het gebruiks- en kopieerrecht alsook de intellectuele rechten die verband houden met deze site en het spaarprogramma zijn exclusieve eigendom van de Onderneming.


2.9. Bewijs. 
De Klant aanvaardt dat de communicaties en de opgeslagen elektronische bestanden kunnen dienen als bewijs. De Klant aanvaardt ook dat gesprekken met de Onderneming per telefoon kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen van ieder ter zake dienend feit. 

2.10. Bevoegdheid en toepasselijk recht. 
Vorderingen tegen de Onderneming kunnen door de Klant uitsluitend gebracht worden voor de rechtbanken bevoegd voor de Vestiging van de Onderneming waarmee de overeenkomst werd gesloten. Betreft het geschil een publieke aankondiging , een vermelding op de Website of een verkoop op afstand, dan kan de vordering uitsluitend gebracht worden voor de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de desbetreffende Onderneming. De Onderneming heeft wel steeds de keuze om een vordering tegen een Klant in te leiden ofwel voor de rechtbanken en hoven bevoegd voor de woonplaats van de Klant, ofwel voor de hoven en rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de Onderneming. 
De verhouding tussen de Klant en de Onderneming wordt beheerst door de bepalingen van Belgisch recht. 


3. Spaarprogramma 

3.1 Preambule

De Klant heeft voor registratie en toekenning van de punten bij dit spaarprogramma enkel zijn identiteitskaart nodig, en dient geen overige documenten bij te houden of voorhanden te hebben. 
Het toekennen van de punten bij dit systeem bij aankoop van één of meerdere producten is niet toegestaan op een profiel anders dan deze toegewezen aan de identiteitskaart die gekoppeld is aan de  registratie van het profiel.

3.2  Aanvaarding en toekenning
Aanvaarding en toekenning van  het Pizza Hut Spaarprogramma en alle voordelen hieruit voortvloeiend is enkel geldig in de deelnemende vestiging(en). 
Voordelen voortvloeiend uit het spaarprogramma zal hieronder omschreven worden als ‘Bonus’ onder 3.4


3.3 Punten verzamelen
Punten verzamelen wordt enkel bij de deelnemende Vestiging(en) aanvaard en tevens uitsluitend in Vestigingen waar de aankoop op dat moment plaatsheeft . Per uitgegeven euro, vrij van kortingen en voordelen, zal één punt worden toegewezen.  Het bedrag op het kassaticket, en aldus ook het aantal punten, wordt steeds afgerond naar een geheel getal. 
Enkel het kassaticket, behorend aan de eigenaar van de identiteitskaart die is geregistreerd op het Spaarprogramma, is geldig voor de toekening van de punten. In geen geval zullen er 2 kassatickets worden aanvaard op hetzelfde moment voor toekenning van de punten. Punten worden steeds persoonlijk toegekend en mogen in geen geval worden afgedragen aan derden.
De punten kunnen enkel worden toegewezen door de cassiere van de deelnemende Vestiging via het kiosksysteem aan de kassa en dit enkel op het moment van aankoop zelf. De Klant krijgt meteen ook een handig overzicht van de verzamelde punten op de Kiosk van registratie aan de kassa van de deelnemende Vestiging, alsook via zijn online profiel dat hem wordt toegewezen via e-mail na een eerste registratie bij de deelnemende Vestiging.
Indien het systeem defect is, zal het kassaticket uitzonderlijk afgestempeld worden en voorzien van een handtekening door de manager zelf, zodat deze punten bij een volgend bezoek kunnen worden verwerkt.


 3.4 Bonussen verkrijgbaar bij het Spaarprogramma
Bij het bereiken van een totaal van 100 toegekende punten op het profiel van de Klant, verzameld na afrekenen van de aankoop op dat moment en eventuele vorige aankopen toegekend op het Spaarprogramma ,zal hij een consumptiebonus verkrijgen van 1 gratis Pizza Buffet* of 1 Chef’s Menu** of een hoofdgerecht naar keuze voor 1 persoon***, of een medium pizza om mee te nemen**** enkel toekenbaar bij zijn volgend bezoek en minstens 1 kalenderdag na het behalen van de 100 punten nodig voor deze Bonus. In geen geval kan deze Bonus worden omgezet in andere producten, specieën of valuta. Het toekennen van Bonussen bij dit Spaarprogramma is niet toegestaan op een profiel anders dan deze toegewezen aan de identiteitskaart die gekoppeld is aan de  registratie van het profiel.

Het Pizza Buffet* (t.w.v. 9.95euro) en Chef’s Menu** (t.w.v12,95 euro) of een hoofdgerecht naar keuze voor 1 persoon*** kunnen enkel worden toegewezen in de samenstelling en volgens de voorwaarden zoals geformuleerd in de menukaart bij de deelnemende Vestiging, en ook enkel en uitsluitend in diezelfde deelnemende Vestiging. 
Alle additionele producten en/of gerechten die worden geconsumeerd naast deze formules zullen worden aangerekend volgens de prijzen op de menukaart van de deelnemende Vestiging.
Wanneer de Bonus wordt gevalideerd zal de waarde van deze Bonus niet worden toegekend in puntenaantal aan het profiel van de Klant, tevens omschreven onder de voorwaarden onder 3.3


 3.5 Aansprakelijkheid
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het online beheer van zijn klantenprofiel, dat wordt toegekend na registratie via e-mail gericht aan hemzelf. Hij kan ook steeds ten allen tijde zijn profiel raadplegen en eventueel laten aanpassen door de cassiere aan de kassa van de deelnemende Vestiging. 
Alsook is de Klant zelf verantwoordelijk voor het al dan niet toekennen van zijn verkregen bonus zoals vermeld onder 3.4. Bij het bereiken van een saldo van 100 punten, zal bij zijn volgend bezoek aan de kassa gevraagd worden of hij deze punten al dan niet wil omzetten naar een Bonus zoals vermeld onder 6.4. Indien de klant dit weigert dan is het hem alsnog toegestaan om dit toch bij één van de daarop volgende bezoek te valideren, mits inachtname van de geldigheidsperiode vermeld onder 3.6. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bestellen van de Bonus (Pizza Buffet* of Chef’s Menu** of een hoofdgerecht naar keuze voor 1 persoon*** of een medium pizza om mee te nemen¨*** )  dat hem is toegekend bij zijn vorig bezoek, voorafgaand aan het afrekenen aan de kassa, teneinde deze Bonus te kunnen verzilveren.
Beperking van aansprakelijkheid De Onderneming is in geen geval aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de informatica-installatie voor het gebruik en beheer van het Spaarprogramma. De Onderneming wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking, ook tijdelijk, van de diensten beheerd door het informaticasysteem achter het Spaarprogramma alsook het kiosksysteem aan de kassa in de vestigingen zelf dat de inschrijvingen voor het Spaarprogramma registreert. 
De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van een materiele vergissing, drukfout of enige andere onopzettelijke fout of onzorgvuldigheid met betrekking tot de inlichtingen die via het Spaarprogramma verspreid worden, of de toekenning van punten en/of bonussen gekoppeld aan het informaticasysteem

3.6 Geldigheidsduur
Behaalde punten bij een aankoop zijn maximaal 2 jaar geldig en zullen na het verstrijken van deze duur vervallen. De behaalde bonussen zijn maximaal 6 maanden geldig en dienen binnen deze periode te worden geconsumeerd. Zoniet vervalt de bonus en ook het recht op de voordelen hieruit behaald.


3.7 Persoonsgegevens
De Klant heeft recht op inzage van zijn persoonlijke gegevens en heeft een recht ter verbetering van zijn gegevens, alsook een recht op schrapping van zijn gegevens. Alle andere voor bescherming van de persoonsgegevens zie 2.6

 

(*) Pizza Buffet =  elke dag tussen 12u en 14u, bestaande uit het assortiment van pizza’s aangeboden zoals op de menukaart, exclusief salad bar of soep
(**) Chef’s Menu =  Het menu zoals dit omschreven staat in de menukaart, exclusief de supplementen Spareribs of Scampi als hoofdgerecht
(***) Een hoofdgerecht naar keuze voor 1 persoon =  een pizza normaal  OF een salade OF scampi OF Barbecue Spareribs OF een pastagerecht OF Gehaktballen in tomatensaus
(****) Een medium pizza naar keuze om mee te nemen, naar keuze uit de bestaande recepten uit de menukaart.

 

4. Deelnemende vestigingen

Boulevard du Souverain 240, 1160 Auderghem | Boulevard Anspach 69a, 1000 Bruxelles | Simon Stevinplein 2, 8000 Brugge | Herckenrodesingel 2, 3500 Hasselt | Bredabaan 975, 2900 Schoten | Chaussée de Bruxelles 293, 1410 Waterloo | Paul Gilsonlaan 255, 1620 Drogenbos | Place de l'Ange 30, 5000 Namur | Boulevard de l'Europe 50, 1301 Bièrges | Grand'Rue 143, 6000 Charleroi Ville 2 | Terbekehofdreef 1|3, 2610 Wilrijk | Pacificatielaan 6, de Sterre, 9000 Gent | Prins Boudewijnlaan 304|0002, 2650 Edegem | Rue Tahon 10, 6041 Gosselies | Rue Jean Jaurès 35, 4430 Ans | Vlaanderenstraat 44, 8400 Oostende | Rue Trieu Kaisin 1, 6200 Châtelineau | Konigin Astridlaan 97, 8200  Sint|Michiels | Rue Basse Campagne 41, 4040 Herstal | Rue de Tilff 120, 4100 Boncelles | Korenmarkt 34, 9000 Gent | Antwerpsesteenweg 98, 9080 Lochristi | Kerklaan 37,1830 Machelen | Zwijndrechtsestraat 151, 2070 Burcht | Boulevard du Jardin Botanique 10|11, 1000 Bruxelles | Place de la République Francaise 7, 4000 Liège | Parklaan 80, 2300 Turnhout | De Keyserlei 17, 2018 Antwerpen | Lintsesteenweg 4, 2500 Lier | Weiveldlaan 10 B, 1930 Zaventem | Rue de la Clef 34, 4620 Fléron | Antwerpse Weg 57, 2440 Geel | Parc Commercial Les Dauphins, Rue du Père Damien, 7700 Mouscron | Romeinsesteenweg 950, 1780 Wemmel | Route du Longwy 599, 6706 Autelbas (Arlon) | Robert Dansaertlaan 7, 1702 Groot|Bijgaarden | Koninginnenlaan 135 | 3630 Maasmechelen | Brugsesteenweg 383, 8800 Roeselare | Zemstbaan 244, 2800 Mechelen (Zemst) | President Kennedylaan 100 bus F, 8500 Kortrijk | 

Ontdek een restaurant in uw buurt